כותרת
> C;
1/1

חג פסח שמח

קרא/י עוד

רמאדן כרים

קרא/י עוד

הנהלת האיגוד מברכת את כל חבריה בחג עצמאות שמח.

קרא/י עוד

זכויות החברים

חברות באיגוד הישראלי לעיתונות תקופתית מקנה לחבר/ה זכויות רבות, ביניהן:

  • תעודת-חבר, המוּכּרת בארץ ובחו״ל, לשימוש מקצועי;
  • הכרה מלאה ושיתוף-פעולה מקצועי של לשכת העיתונות הממשלתית (למי שכל עיסוקו בעבודה עיתונאית);
  • השתתפות בימי-עיון, בסמינרים, בסיורים ובמפגשים מקצועיים;
  • השתלמויות מקצועיות.

האיגוד מעדכן את חבריו ואת חברותיו באשר לזכויותיהם וּלחובותיהם המקצועיות באמצעות תקנון האיגוד ומאמרים מקצועיים. להלן הפרק, שדן בתקנון בזכויות וּבחובות של החבר/ה:

6.חברי האיגוד- זכויותיהם וחובותיהם

א. חברי האיגוד הם עורכים, עיתונאים, מו"לים, צלמים ועובדי מקצועות קרובים, העוסקים בעיתונות כתובה, משודרת, אלקטרונית ובמדיה מגנטיים באינטרנט (לפי המיון הבינלאומי שלISCO , המפורט ב"פנקס המקצועות והעיסוקים בישראל". תת סידרה 15 הוצאת המכון לפריון העבודה והייצור, ירושלים תשכ"ח 1986, אשר מומלץ על ידי ממשלת ישראל), במיוחד בעיתונות תקופתית, מקומית ומקצועית, ו/או הכותבים ו/או המשדרים ו/או העוסקים בכל מדיה תקשורתיים משודרים ואלקטרוניים- רדיו, טלוויזיה, עיתונות מודפסת, מדיה מגנטיים– אינטרנט וכל טכנולוגיית תקשורת המונים חדשה, משולבת ומערכתית, כפי שתתפתח בעתיד.

ב. לאיגוד מתקבלים עורכים, עיתונאים, צלמים ומו"לים כמפורט לעיל, תושבים ואזרחים של מדינת ישראל ללא הבדל דת, גזע מוצא אתני, מין ולאום, אשר אושרו על ידי ועדת החברות והנהלת האיגוד. החבר יתקבל ברוב של שני שלישים מהנוכחים באותה ישיבה שתדון בקבלתו.

ג. לא יתקבל לאיגוד אדם השייך לארגון החותר תחת קיומה של המדינה,או ארגון טרור כמוגדר עפ"י דין במדינת ישראל או בחו"ל או שהורשע על ידי בית המשפט בעבירה שיש עימה קלון, כולל לפי החוק לאיסור הלבנת הון, דיני המאבק בטרור,המאבק בפשיעה המאורגנת ודיני התקשורת.

ד. לועדת החברות שיקול-דעת לקבל לאיגוד עיתונאי שטרם פרסם מאמרים או שידר, אך יש לו הכשרה עיתונאית של מוסד מוכר ללימודי עיתונאות.

ה. מועמד לחברות שבקשתו נדחתה על ידי ועדת החברות רשאי לערער לפני הנהלת האיגוד.

ו. הנהלת האיגוד רשאית להעניק תוארי חבר כבוד, או עמית, או "אות השירות הציבורי" לאישים בארץ ובחו"ל.

ז. מי שהיה חבר באיגוד חמש שנים לפחות ויפסיק לעסוק בעיתונאות יכול להמשיך להיות חבר באיגוד, וזאת כל עוד לא החליטה ועדת החברות אחרת לגביו, באישור הנהלת האיגוד.

ח. חבר האיגוד זכאי להשתתף בכל פעולותיו ולהנות מכל שירותיו.

ט. הנהלת האיגוד רשאית לקבוע דמי חבר שתשלומם יהיה חובה על החברים. דמי החבר יהיו חד שנתיים ויהיו תנאי להנפקת תעודת עיתונאי חבר איגוד ברת תוקף לאותה שנה.

י. החברות באיגוד פוקעת:

1) במות החבר.

2) בפרישתו מן האיגוד.

3) בהוצאתו מן האיגוד.

יא. הנהלת האיגוד רשאית להחליט על הוצאת חבר מהאיגוד במקרים הבאים:

1) אי תשלום דמי חבר במשך שנתיים רצופות על אף דרישות בכתב ממנו.

2) חבר שהורשע על ידי ועדת האתיקה בעתירה על פגיעה בכללי האתיקה המקצועית של העיתונות, כפי שהם מנוסחים בתקנון האתיקה המקצועית של מועצת העיתונות בישראל.

3) החבר הורשע על ידי בית המשפט בעבירה שיש עמה קלון.

4) החבר משתייך לארגון השולל ו/או החותר תחת קיומה של מדינת ישראל. או חבר או פועל בזיקה לארגון טרור במדינת ישראל או בחו"ל כמוגדר בחקיקה ישראלית ובינלאומית ובדין הישראלי והבינלאומי, החל על טרור, כפי שהוא נוהג וינהג במדינת ישראל.

5) החבר עשה מעשה כלשהו ו/או פרסם פירסום כלשהו השולל ו/או החותר תחת קיומה של מדינת ישראל.

6) החבר פעל כנגד האינטרסים של האיגוד ומטרותיו, ו/או פגע בשמו הטוב של האיגוד.

7) הנהלת האיגוד תחליט על הוצאתו של חבר מהאיגוד רק לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו בפניה, ולפני כן בפני וועדת החברות.

יב. הזמנה, דרישה התראה וכל הודעה אחרת בנדון יינתנו לחבר בכתב.

יג. חבר שהוצא מהאיגוד, מופסקת בו-זמנית חברותו בכל מוסדותיו ופוקעת סמכותו לפעול בשמו ו/או מטעמו בכל תפקיד שהוא. עליו להחזיר מיד את תעודת האיגוד וכל חומר אחר הנמצא ברשותו השייך לאיגוד.

יד. על החלטת הנהלת האיגוד בדבר הוצאתו מהאיגוד רשאי החבר לערער תוך 60 יום, מיום שנמסרה לו הודעה על כך, בפני מועצת האיגוד והחלטת מועצת האיגוד הינה סופית.

טו. הנהלת האיגוד וּועדת החברוּת רשאיות להעניק תואר "שוחר" לתלמידי בתי-ספר לתקשורת, שאִתם תיערך התקשרות חוזית. "השוחר" אינו נחשב כחבר איגוד, והוא יכול להיות שוחר אך ורק בזמן לימודיו.

עוצב ונבנה ע"י יאלו עיצוב ובניית אתרים