כותרת
> C;
1/1

הוקמה ועדה ציבורית מקצועית לגיבוש המלצות לסיקור פיגועים

קרא/י עוד

בני 80 ומעלה פטורים מלחכות בתור בנתב"ג

קרא/י עוד

הזמנה לישיבת הנהלה/מועצה ולאסיפה הכללית 10.08.2022

קרא/י עוד

הזמנה להרמת כוסית ומועדון עיתונות 18.09.2022

קרא/י עוד

מועדון העיתונות: "דעת הקהל הפלסטינית" 18.9.2022

קרא/י עוד

תקנון האיגוד

תקנון האיגוד הישראלי לעיתונות תקופתית

עמותה מס' 58-013-262-9

1. השם המלא:

האיגוד הישראלי לעיתונות תקופתית (להלן – האיגוד"),

מייסודו של איגוד העורכים והעיתונאים של כתבי העת בישראל

2. כתובת האיגוד:

קהילת ונציה 17 תל-אביב 69400

3. מטרות האיגוד

א. לאגד את העורכים והעיתונאים והמו"לים העוסקים בתקשורת, ובעיתונות התקופתית המודפסת, האלקטרונית, המשודרת ובמדיה מגנטית-אינטרנט בישראל, לטפח את מעמדם המקצועי והציבורי ולהגן על זכויותיהם המקצועיות

ב. לארגן ולקיים הרצאות וימי עיון, סמינרים וקורסים, כנסים, סיורים ואירועים אחרים ההולמים את האיגוד ומטרותיו.

ג. לארגן ולקיים פעולות תרבות והסברה בקרב הציבור הרחב וליצור מערכת יחסים של אמון והיזון חוזר.

ד. לפעול למען הגשמת הרעיון הציוני, טיפוח ערכי דמוקרטיה והגנה על חופש הביטוי, הגילוי הנאות, חופש המידע, השקיפות והחשיפה התקשורתיים

ה. לשמור על האינטרסים המקצועיים של העורכים והעיתונאים בעיתונות התקופתית והגנה על זכויות היוצרים.

ו. להגיש עזרה משפטית לחברי האיגוד בעניינים מקצועיים, במקרים של קיפוח זכויות ובתביעות לשכר סופרים הוגן.

ז. לשמור ולקיים את כללי האתיקה המקצועית העיתונאית של האיגוד הישראלי לעיתונות תקופתית ואת כללי תקנון האתיקה המקצועית של מועצת העיתונות בישראל.

ח. ליצור יחסים הוגנים והבנה הדדית בין חברי האיגוד ולטפח עזרה הדדית ביניהם.

ט. לייסד קרנות ולהקים מפעלים ההולמים את האיגוד ומטרותיו.

י. לטפח קשרים עם איגודי עיתונאים, עורכים ומו"לים של כתבי-עת בארץ ובעולם ובעיקר כתבי-עת יהודיים בתפוצות וכן עם לשכת העתונות הממשלתית ומועצת העתונות בישראל, וכן עם ואירגון הפדרציה הבינלאומית של העיתונות התקופתית (FIPP) שהוא ארגון בינלאומי גלובלי שהאיגוד מסונף אליו.

יא. להוציא לאור כתבי-עת, ספרים ופרסומים ההולמים את האיגוד ומטרותיו, וכן את יומן השנה של האיגוד.

יב. לשמור על כבודה של השפה העברית ולעשות לטיפוחה.

יג. לעסוק בכל עניין ודבר הכרוך במישרין או בעקיפין עם כל אחת מהמטרות הנ"ל.

יד. לשתף פעולה עם אירגוני ואיגודי עיתונאים, עיתונות ותקשורת במדינת ישראל ובעולם. לבצוע וקידום מטרות יעדים ופרוייקטים ומיזמים משותפים.

טו ליזום פעולות הדרכה וחינוך לצריכה מאוזנת וביקורתית של תקשורת.

4. סמכויות העמותה

א. לקבל לניהולה לשימושה לשכירותה ולאחזקתה נכסים, שירותים ורכוש בין בתמורה ובין ללא תמורה. ולשלם בגינם מיסים וארנונה כפי שידרש לאחר הנחה על פי דין.

ב. לרכוש נכסי דניידי, ודלא ניידי, וזכויות מכל סוג שהוא, עבור העמותה, לצרכיה ולשם כל מטרה ממטרותיה.

ג. לקנות, לשכור, לחכור ולשעבד וכן ליתן כל רשות וזכות במקרקעין, למכור, להשכיר או לחכור, לפדות ולבטל שעבודים וכן לקבל כל רשות בזכות המקרקעין.

ד. לקבל כספים, להפקיד ולהשקיע כספים למטרות העמותה, לקיים פעולות ומפעלים לגיוס כספים למטרות העמותה.

ה. לפתוח ולסגור חשבונות בבנקים מכל סוג וצורה שהיא.

ו. לקבל ע"ש העמותה, עבור כל מטרה ממטרותיה, כל מתנה, תמיכה, מענק, תרומה, עזבון, הקדש או נאמנות כלשהם, וכן תמיכות ממשלתיות, עירוניות ומקרנות עזבונות לטובת המדינה ואחרות.

ז. לקבל כל החלטה ולקבוע כללים והוראות בדבר ניהול ואחזקת נכסים, מתן וקבלת שירות, הדרושים להשגת קיום וקידום מטרותיה.

ח. לשלם בעד כל רכוש או זכויות מכל סוג שהוא, שנרכשו ע"ח העמותה בין במזומנים בשיעורים או בכל צורה אחרת.

ט. להוציא לאור הוצאות ופירסומים לשם קידום מטרות העמותה, לשם הבאת פעולותיה לידיעת הציבור ולשם שיתופו בפעולותיה.

י. לחייב ולגבות כספים מכל אדם וגוף, להשתתף בהוצאות לכל פעולה, שתיעשה ע"י העמותה כפי שתהא רשאית או מוסמכת לעשות.

יא. להתקשר בחוזים, בהתחייבויות ובכל דרך שהיא ולהיכנס לסידורים עם כל גוף עסקי ממשלתי, עירוני, איגוד מקצועי, תאגיד, עמותה חברה או אנשים לשם ביצוע כל פעולה, השתלמות, סמינר ואירוע בארץ ובחו"ל לשם קידום כל מטרה ממטרות העמותה, יחסים וקשריה במדינת ישראל ובחו"ל, בהתאם לדיני העמותות.

יב. להעסיק עובדים ולשכור שירותים לשם קידום כל מטרה ממטרות העמותה.

יג. לא יכהן כחבר הנהלה מי שמשרת את העמותה בשכר שלא כחבר הנהלה; לא יכהן כחבר ועדת הביקורת או הגוף המבקר מי שמשרת את העמותה בשכר שלא כחבר ועדת הביקורת או הגוף המבקר.

יד. להוציא לאור פרסומים ספרים, יומנים, עלונים, חוזרים וכתבי עת של העמותה שזכויות היוצרים בהם יהיו של העמותה בלבד (כמו יומני שנה ועדכוני מידעמדיה).

טו. להפעיל אתרי אינטרנט של האיגוד, שזכויות היוצרים והקנין הרוחני בו יהיו של העמותה בלבד.

טז. ליזום ולשתף פעולה עם אירגונים שהוקמו כדין מכל סוג בנושא לימוד, הוראה, השתלמויות והדרכה ברמות מקצועיות ואקדמיות של תחומי התקשורת והתרבות המגוונים הנגזרים והמושפעים ממנה. להקצות מרצים למטרות אלה שהם חברי האיגוד.

יז. להחזיק מחשבים, טלפונים, ואמצעי מערכות תקשורת, קווי תקשורת מכל סוג לקידום מטרות העמותה כולל אתרי-אינטרנט וכתובות E-MAIL כנדרש.

5.מקורות המימון

למימון פעולותיה וקידום מטרותיה תהיה העמותה רשאית:

א. לקבל הקצבות או השתתפות ממשרדי הממשלה, מרשויות מוניציפליות ומכל גוף ציבורי אחר. וכן תמיכות מגופים ציבוריים ומענקים מקרנות עזבונות לטובת המדינה ומטרות ציבוריות.

ב. לקבל תרומות בכסף וברכוש מכל אדם או גוף, אם בארץ ואם בחו"ל, כולל מחברי העמותה.

ג. לקבל הקדשים עזבונות ונאמנויות.

ד. להשקיע כספי העמותה ולהפיק מהם כל הכנסה – הכל לתועלת ולקידום מטרותיה.

ה. לקבל הכנסה מכל רכוש השייך לעמותה או בניהולה והחזקתה, או מקנין רוחני של העמותה.

ו. לקבל מימון או אשראי בכל דרך וצורה, אשר אינה עומדת בניגוד לתקנות העמותה, אשר יש בהן כדי לקדם את מטרות העמותה, תוך שמירת איזון תקציבי וכספי של העמותה, תוך ביקורת צמודה של ועדות כספים, גזברות וביקורת.

ז. לקבל לרשות העמותה כל סכום, חשבון בנק, הלוואה, תרומה או כל טובת הנאה שהיא, שניתנו לטובת מטרותיה לפני ו/או במשך הקמת העמותה, או תקופת פעילות העמותה.

ח. להקים חברה כלכלית שמטרותיה יוגדרו על ידי האיגוד ואשר תפעל בזיקה ובכפיפות ארגונית הדוקה אליו. ובפיקוח הדוק של האיגוד על כל פעולותיה וארגונה של חברה כלכלית כאמור. ועל כל פעולותיה הכספיות, הכלכליות והתקשרויותיה מכל סוג ומין. כולל ביקורת צמודה של ועדת הביקורת של האיגוד והכל בכפוף לכללי הניהול התקין של עמותות מינואר 2005.

ט. לקבל משרדים, אולמות, מבנים או מקרקעין לצורך פעילות העמותה מפרטים, עסקים וגופים ציבוריים, בהתקשרויות חד פעמיות סידרתיות או קבועות לפי הענין, או בהתקשרויות מודולריות וגמישות אחרות תוך הקפדה על מניעת ניגוד אינטרסים באשור מראש של ועדת הביקורת.

י. לבצע פרוייקטים בשיתוף פעולה ומימון מלא או חלקי של גופים אחרים.

6.חברי האיגוד זכויותיהם וחובותיהם

א. חברי האיגוד הם עורכים, עיתונאים, מו"לים, צלמים ועובדי מקצועות קרובים העוסקים בעיתונות כתובה משודרת, אלקטרונית ובמדיה מגנטית באינטרנט (לפי המיון הבינלאומי של ISCO המפורט ב"פנקס המקצועות והעיסוקים בישראל". תת סידרה 15 הוצאת המכון לפריון העבודה והייצור, ירושלים תשכ"ח 1986, אשר מומלץ על ידי ממשלת ישראל) במיוחד בעיתונות תקופתית, מקומית ומקצועית ו/או הכותבים ו/או המשדרים ו/או העוסקים בכל מדיה תקשורתית משודרת ואלקטרונית רדיו, טלוויזיה, עיתונות מודפסת, מדיה מגנטית –אינטרנט וכל טכנולוגית תקשורת המונים חדשה משולבת ומערכתית כפי שתתפתח בעתיד.

ב. לאיגוד מתקבלים עורכים, עיתונאים, צלמים ומו"לים כמפורט לעיל, תושבים ואזרחים של מדינת ישראל ללא הבדל דת, גזע מוצא אתני, מין ולאום, אשר אושרו על ידי ועדת החברות והנהלת האיגוד. החבר יתקבל ברוב של שני שלישים מהנוכחים באותה ישיבה שתדון בקבלתו.

ג. לא יתקבל לאיגוד אדם השייך לארגון החותר תחת קיומה של המדינה, או ארגון טרור כמוגדר עפ"י דין במדינת ישראל או בחו"ל או שהורשע על ידי בית המשפט בעבירה שיש עימה קלון, כולל לפי החוק לאיסור הלבנת הון, דיני המאבק בטרור, המאבק בפשיעה המאורגנת ודיני התקשורת.

ד. לוועדת החברות שיקול-דעת לקבל לאיגוד עיתונאי שטרם פרסם מאמרים או שידר, אך יש לו הכשרה עיתונאית של מוסד מוכר ללימודי עיתונאות.

ה. מועמד לחברות שבקשתו נדחתה על ידי ועדת החברות רשאי לערער לפני הנהלת האיגוד.

ו. הנהלת האיגוד רשאית להעניק תוארי חבר כבוד, או עמית, או "אות השירות הציבורי" לאישים בארץ ובחו"ל.

ז. מי שהיה חבר באיגוד חמש שנים לפחות ויפסיק לעסוק בעיתונאות יכול להמשיך להיות חבר באיגוד, וזאת כל עוד לא החליטה ועדת החברות אחרת לגביו, באישור הנהלת האיגוד.

ח. חבר האיגוד זכאי להשתתף בכל פעולותיו ולהנות מכל שירותיו.

ט. הנהלת האיגוד רשאית לקבוע דמי חבר שתשלומם יהיה חובה על החברים. דמי החבר יהיו חד שנתיים ויהיו תנאי להנפקת תעודת עיתונאי חבר איגוד ברת תוקף לאותה שנה.

י. החברות באיגוד פוקעת:

1) במות החבר.

2) בפרישתו מן האיגוד.

3) בהוצאתו מן האיגוד.

יא. הנהלת האיגוד רשאית להחליט על הוצאת חבר מהאיגוד במקרים הבאים:

1) אי תשלום דמי חבר במשך שנתיים רצופות על אף דרישות בכתב ממנו.

2) חבר שהורשע על ידי ועדת האתיקה בעתירה על פגיעה בכללי האתיקה המקצועית של העיתונות, כפי שהם מנוסחים בתקנון האתיקה המקצועית של מועצת העיתונות בישראל.

3) החבר הורשע על ידי בית המשפט בעבירה שיש עמה קלון.

4) החבר משתייך לארגון השולל ו/או החותר תחת קיומה של מדינת ישראל. או חבר או פועל בזיקה לארגון טרור במדינת ישראל או בחו"ל כמוגדר בחקיקה ישראלית ובינלאומית ובדין הישראלי והבינלאומי, החל על טרור, כפי שהוא נוהג וינהג במדינת ישראל.

5) החבר עשה מעשה כלשהו ו/או פרסם פירסום כלשהו השולל ו/או החותר תחת קיומה של מדינת ישראל.

6) החבר פעל כנגד האינטרסים של האיגוד ומטרותיו, ו/או פגע בשמו הטוב של האיגוד.

7) הנהלת האיגוד תחליט על הוצאתו של חבר מהאיגוד רק לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו בפניה, ולפני כן בפני ועדת החברות.

יב. הזמנה, דרישה התראה וכל הודעה אחרת בנדון ינתנו לחבר בכתב.

יג. חבר שהוצא מהאיגוד, מופסקת בו-זמנית חברותו בכל מוסדותיו ופוקעת סמכותו לפעול בשמו ו/או מטעמו בכל תפקיד שהוא. עליו להחזיר מיד את תעודת האיגוד וכל חומר אחר הנמצא ברשותו השייך לאיגוד.

יד. על החלטת הנהלת האיגוד בדבר הוצאתו מהאיגוד רשאי החבר לערער תוך 60 יום, מיום שנמסרה לו הודעה על כך, בפני מועצת האיגוד והחלטת מועצת האיגוד הינה סופית.

טו. הנהלת האיגוד וועדת החברות רשאיות להעניק תואר "שוחר" לתלמידי בתי ספר לתקשורת שאתם תיערך התקשרות חוזית "השוחר" אינו נחשב כחבר איגוד והוא יכול להיות שוחר אך ורק בזמן לימודיו.

7.מוסדות האיגוד

א. האסיפה הכללית

הסמכויות של האסיפה הכללית הן בתחומים הבאים:

1) דיון בפעולות הנהלת האיגוד והמוסדות הנתונים לפיקוחה ואישור הדו"חות הכספיים השנתיים וכן הדינים והחשבונות הכספיים והאחרים שתגיש הנהלת האיגוד, באסיפה הכללית השנתית הרגילה שתתכנס אחת לשנה בתחילת השנה האזרחית.

2) הכנסת תיקונים בתקנון העמותה ואישור נוסחים מעודכנים שלו.

3) דיון ואישור דו"ח ועדת ביקורת.

4) דיונים כלליים, הצעות וקבלת החלטות.

5) בחירת מוסדות האיגוד אחת לשלוש שנים כגון: בחירת מועצת האיגוד, נשיאות המועצה בת 5-7 חברים שחבריה אינם חייבים להיות חברי המועצה. בחירת ועדת הביקורת וכן יו"ר האיגוד.

6) האסיפה לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי האיגוד, היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית האסיפה להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.

7) לא נתכנס המנין האמור בשעה הקבועה יראו את האסיפה כנדחית לחצי שעה, ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.

8) האסיפה תבחר מבין חברי האיגוד יו"ר ומזכיר לאסיפה, וכן ועדה מתמדת שתכהן גם כוועדה מכינה לבחירות וועדת בחירות. על הפרוטוקולים של האסיפה יחתמו יו"ר ומזכיר האסיפה.

9) החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או התקנון דרשו רוב אחר לקבלתן. היו הקולות שקולים רשאי יושב-ראש האסיפה להכריע.

10) הנהלת האיגוד רשאית לכנס בכל עת אסיפה כללית, שלא מן המנין, ועליה לעשות כן לפי דרישה בכתב של ועדת הביקורת או של 10% מכלל חברי האיגוד.

(11 אישור התקציב השנתי של האיגוד הישראלי לעיתונות תקופתית אם לא אושר על ידי מועצת האיגוד.

(12 אישור הדו"חות הכספיים השנתיים של האיגוד על ביצוע התקציבים השנתיים שיובאו על ידי הגזבר באישור ועדת הכספים והגזברות.

ב. מועצת האיגוד

 1. המועצה נבחרת אחת לשלוש שנים על ידי האסיפה הכללית ופועלת בשמה, והיא הגוף הקובע בכל ענייני האיגוד הנוגעים לחבריו ולמוסדותיו.
 2. המועצה תימנה לא יותר מ – 55 חברים, כן יבחרו על ידי האסיפה הכללית למועצה 5 מועמדים נוספים שיוכנסו לפי הסדר במקום חברים שחדלו להיות חברי מועצה. המועמדים יוזמנו לישיבות המועצה. למועצה תהיה גם נשיאות מועצה בת 5-7 חברים שחבריה אינם חייבים להיות חברי מועצה.
 3. ישיבתה הראשונה של המועצה החדשה תכונס תוך 60 יום מקיום האסיפה הכללית, שבה נבחרים חברי המועצה אחת לשלוש שנים.
 4. בישיבתה הראשונה תבחר המועצה מבין חבריה את הנהלת האיגוד שתימנה לא יותר מ- 37 חברים ועוד 5 מועמדים לחברות בהנהלה שיחליפו חברי הנהלה שיפרשו מחברותם. המועמדים יוזמנו לישיבות ההנהלה. חברי ההנהלה לא יכללו בנשיאות המועצה. נשיאות המועצה תבחר מתוכה את יושב-ראש המועצה ותדאג לכינוסן וניהולן הסדיר של ישיבות המועצה וניהול פרוטוקולים מישיבותיה.
 5. המועצה תכונס אחת לשנה לפחות. ישיבת המועצה שלא מן המנין תכונס על ידי נשיאות המועצה לפי דרישה בכתב של 1/3 מחברי המועצה. נשיאות המועצה מוסמכת להחליט שלא לכנסה יותר משנה מנימוקים שירשמו בפרוטוקול.
 6. המועצה תדון ותחליט בכל ענין ונושא שהנשיאות תביא לפניה או שייכלל בסדר יומה לפי דרישת חברי המועצה כן תדון המועצה ותחליט בתכניות פעולה והצעות תקציביות שיובאו בפניה על ידי הנהלת האיגוד, כולל התקציב השנתי של האיגוד הישראלי לעיתונות תקופתית, שיכול להיות נדון ומאושר גם על ידי האסיפה הכללית.
 7. כל ההחלטות במועצת האיגוד תתקבלנה בהצבעה גלויה וברוב רגיל של הנוכחים בה, למעט עניינים שלגביהם נדרש על פי תקנון זה רוב מיוחד.
 8. מועצת האיגוד תקבע את נוהלי פעילותה.

ג. הנהלת האיגוד

 1. הנהלת האיגוד תיבחר בישיבתה הראשונה של המועצה ותמנה לא יותר מ- 37 וחברים – 5 מועמדים לחברות בהנהלה. ההנהלה תבחר מבין חבריה מנכ"ל, שיהיה כפוף ליו"ר האיגוד, וגזבר, וכן ועדת הנהלה תפעולית בת 5 חברים בנוסף ליו"ר, למנכ"ל ולגזבר שתפעל עם יו"ר האיגוד לביצוע החלטות ההנהלה והוועדות. יו"ר האיגוד שנבחר באסיפה הכללית אחת לשלוש שנים יהיה יו"ר ההנהלה.

 1. ליד הנהלת האיגוד יפעלו הוועדות, הצוותים, בעלי התפקידים והאורגנים הקבועים הבאים שיבחרו על ידי חברי ההנהלה לפי שיקול דעתה. כן יוכלו להיבחר ועדות וצוותי אד-הוק נוספים. להנהלה שמורה הסמכות לאחד לבטל ולהוסיף ועדות וצוותים נוספים לפי שיקול דעתה. הנהלת האיגוד רשאית להאציל מסמכויותיה רק לוועדות משנה המורכבות מחברי ההנהלה בלבד.
 • ועדת כספים וגזברות
 • ועדת חברות
 • ועדת הדרכה והשתלמויות
 • ועדת חוק נוהל אתיקה ומשמעת
 • ועדת רווחה
 • ועדת מועצת העיתונות
 • ועדת כלכלה
 • ועדה לקשרי חוץ ולקשרים בינלאומיים
 • ועדת תקשורת ואינטרנט
 • ועדה לאיגוד מקצועי
 • ועדה ליחסי ציבור
 • ועדת תעריפונים - לבטל בתקנון
 • צוות קשר עם לשכת העיתונות הממשלתית
 • ועדת קשר עם משרד החינוך לקידום נושאים הקשורים בטיפוח הוראת ולימודי התקשורת.
 • ועדת ספר השנה
 • ועדת מידעתון ביטאון האיגוד
 • ועדת מידעמדיה
 • מרכזי סניפים
 • אגודת ידידי האיגוד
 • יועץ משפטי
 • מרכז ועדות ומתאם בינן לבין עצמן ולבין ההנהלה והוועדה התפעולית.

 1. חבר הנהלת האיגוד או חבר ועדה רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב ליו"ר הנהלת האיגוד.
 2. חבר הנהלת האיגוד או חבר ועדה יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל או שהוצא מהאיגוד על פי החלטת מועצת האיגוד.
 3. חבר הנהלת האיגוד שנעדר מחמש ישיבות של הנהלת האיגוד בזו אחר זו ללא סיבה סבירה ייחשב כמתפטר, לאחר שתינתן לו התראה מראש ובכתב לאחר ההעדרות מהישיבה הרביעית.
 4. הנהלת האיגוד תדון ותחליט בכל נושא ועניין שהיו"ר או הוועדה התפעולית באישור מראש ובכתב של יו"ר האיגוד, יביאו לפניה או שאחד מחבריה ידרוש את העלאתם לדיון והם ייכללו בסדר היום.
 5. הנהלת האיגוד רשאית להסדיר בעצמה את מועד ישיבותיה ואת ניהולן.
 6. תפקידה של ועדת חוק נוהל אתיקה ומשמעת לדון בתלונות של חבר איגוד אחר נגד חבר או חברים אחרים וכן בתלונות של קוראים או מאזינים כנגד חבר איגוד, שכתב מאמר או שידר תכנית נשוא התלונות. בסמכות הוועדה להעביר תלונות לבית הדין לאתיקה של מועצת העיתונות.
 7. הנהלת האיגוד רשאית לבחור ולמנות ועדות נוספות זמניות, ועדות קרואות ועדות אד-הוק בהתאם לנסיבות ולצרכים. ראשי הוועדות ידווחו להנהלה על פעולות הוועדות. הנהלת האיגוד רשאית להגדיר ולשנות את סמכויותיהן של הוועדות השונות.
 8. תוכנית פעולה והצעת תקציב שנתית של ההנהלה תובאנה בפני המועצה או בפני האסיפה הכללית לדיון ולאישור.
 9. כל החלטה הכרוכה בהוצאה של למעלה מ- 20% משיעור התקציב השנתי, טעונה אישור מוקדם של המועצה, או האסיפה הכללית.
 10. החלטות ההנהלה וועדותיה יתקבלו ברוב רגיל של הנוכחים בישיבה. במקרים מיוחדים תהיה ליו"ר האיגוד סמכות לבצע משאל טלפוני בין חברי ההנהלה כדי לקבל החלטה דחופה ברוב קולות.
 11. המנכ"ל כאמור בסעיף 7 ג' (1), אחראי בפני ההנהלה לניהול ענייני העמותה על פי החלטות האסיפה הכללית, המועצה, ההנהלה, והוועדות. והוא ממונה על ניהול ותיאום שוטף של עניני האיגוד, ביצוע החלטות ההנהלה ועדותיה ומוסדותיו המוסמכים של האיגוד.
 12. קבלת החלטות בכתב על ידי האסיפה הכללית כפופה לתנאים שנקבעו בסעיף 22 (ב) לחוק העמותות.

ד. ועדת הביקורת

 1. אחת לשלוש שנים תבחר האסיפה הכללית ועדת ביקורת, שמספר חבריה יהיה לא פחות משלושה ולא יותר מחמישה, והיא תכהן עד האסיפה הכללית שתבחר ועדה חדשה, לא יכהן אדם בעת ובעונה אחת כחבר ההנהלה או המועצה וכחבר ועדת הביקורת חבר וועדת הביקורת לא יכהן ולא יהיה פעיל בדרך כלשהי בכל ועדה, גוף, או פורום של האיגוד ולא ייצג את האיגוד בדרך כלשהי כדי למנוע ניגוד אינטרסים.
 2. תוך שבועיים מיום בחירתה תתכנס הוועדה, על פי תיאום של מזכירות האיגוד, ותבחר מתוכה יו"ר. תוצאות הבחירה יועברו למזכירות האיגוד, בצירוף פרוטוקול החתום ע"י כל חברי הוועדה.
 3. תפקידי ועדת הביקורת לבקר ולבדוק את ענייניו הכספיים והמשקיים של האיגוד ואת פנקסי החשבונות שלו ולהביא בפני האסיפה הכללית לפחות אחת לשנה את המלצותיה לעניין אישור הדו"חות הכספיים. יש להודיע ליו"ר ועדת הביקורת על מועד ישיבות ההנהלה והמועצה, ולנציגי ועדת הביקורת שמורה הזכות להשתתף בהן לפי שיקול דעתם.
 4. חבר הוועדה רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב ליו"ר הנהלת האיגוד. חבר הוועדה יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין, פושט רגל, או אם עבר עבירה שיש עמה קלון.
 5. נתפנה מקומו של חבר הוועדה יבוא תחתיו הבא אחריו בתור ברשימת המועמדים לבחירה, ואם אין כזה, רשאית מועצת האיגוד למנות חבר אחר במקומו מבין חברי מועצת האיגוד עד לאסיפה הכללית הקרובה. עד למינוי החבר החדש רשאים הנותרים להמשיך לפעול כוועדה. עם מינוי חבר מועצה לחבר בוועדת ביקורת יפסיק חבר המועצה שניבחר ומונה לוועדת הביקורת לכהן כחבר המועצה.
 6. הוועדה רשאית להסדיר בעצמה את מועד ישיבותיה וההזמנה להן וכל עניין הדרוש לניהולן. יו"ר הוועדה ינהל את ישיבותיה. והקוורום (נוכחות מינימום של חברי הוועדה) המינימלי הנדרש לקיום ישיבות הוועדה הוא רוב חבריה.
 7. הוועדה תנהל פרוטוקול מישיבותיה והחלטותיה תתקבלנה ברוב קולות המצביעים (רוב חבריה). היו הקולות שקולים – לא תתקבל ההצעה. החלטת כל חברי הוועדה פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הוועדה, אלא טלפונית או בפקס או באמצעות מחשב/אינטרנט.

ה. הבחירות למוסדות האיגוד

 1. הזכות לבחור ולהיבחר למוסדות האיגוד נתונה לכל חבר שמילא את חובותיו כלפי האיגוד ומשלם את דמי החבר לאיגוד במלואם, ובמועד שעד לפני הבחירה, תנאי להשתתפות בבחירות הוא תשלום מראש של דמי החבר השנתיים וסילוק כל חובות העבר של החבר, עד שבוע לפני כינוס האסיפה הכללית הבוחרת.
 2. חודש לפחות לפני מועד שייקבע לכינוס האסיפה הכללית, שבה ייבחרו המוסדות, תבחר הנהלת האיגוד ועדת מכינה, שמספר חבריה יהיה 5 חברים. לפחות אחד מחברי הנהלת האיגוד יתמנה כחבר הוועדה המכינה.
 3. הוועדה המכינה תכין ותארגן את האסיפה הכללית ותקבע את סדר היום שלה.
 4. הוועדה המכינה רשאית להסדיר בעצמה את מועדי ישיבותיה, ההזמנה להן, המנין הדרוש בהן ודרך ניהולן, והיא תנהל פרוטוקול מישיבותיה והחלטותיה.
 5. בהתכנס האסיפה הכללית – האסיפה תבחר ביו"ר האסיפה ומזכיר האסיפה וכן תהפוך את הוועדה המכינה לוועדה מתמדת ולוועדת בחירות. שתפעלנה כוועדה אחת משותפת.
 6. הוועדה המתמדת תגבש ותנסח הצעות והחלטות שידונו בהן ויוחלט עליהן באסיפה הכללית, וכן תפרסם הודעות וקומוניקטים לפי הצורך.

8. זכות חתימה

 1. בענייני מינהל שוטפים תהא זכות החתימה ליו"ר האיגוד שהוא גם יו"ר הנהלת האיגוד והוא רשאי להאציל מסמכותו זו בהעדרו לבעל זכות חתימה נוסף מבין חברי הנהלת האיגוד כפי שתקבע ההנהלה, שיזקק בכל מקרה לחתימה נוספת של גזבר האיגוד ולחותמת האיגוד. (דהיינו רק מינימום של חתימת שני חותמים כאמור בתוספת חותמת האיגוד תחייב את האיגוד).
 2. בענייני כספים והכרוך בהם: התחייבויות, התקשרויות, שיקים הוראות קבע ופעולות בנקאיות תחייב את האיגוד חתימתם של יו"ר האיגוד וגזבר האיגוד או חתימתם של יו"ר האיגוד ובעל זכות חתימה נוסף מבין חברי הנהלת האיגוד כפי שתקבע ההנהלה לחתימה הנ"ל תתווסף חותמת האיגוד. חתימות כאמור תחייבנה את האיגוד רק אם או אושרו מראש ובכתב על ידי ועדת כספים וגזברות.
 3. הנהלת האיגוד רשאית להסמיך, את יו"ר האיגוד ואת גזבר האיגוד לחתום בשם האיגוד על מסמכים שיחייבו ו/או יזכו אותו, ולבצע בשמו פעולות שהן בתחום סמכותו. באישור מוקדם של ההנהלה במקרים מיוחדים ואד-הוק רשאית הנהלת האיגוד להסמיך חבר הנהלה נוסף ששמו יקבע מראש לחתום ולבצע פעולות כאמור בסעיף זה במקום היו"ר או הגזבר והכל באישור מוקדם ובכתב של ההנהלה כאמור בסעיף זה. חתימות כאמור תחייבנה את האיגוד כאשר תיווסף אליהם חותמת האיגוד וכן בתנאי שאושרו מראש בכתב על ידי וועדת כספים וגזברות.

9. דו״חות כספיים ותקציביים

 1. דו"חות כספיים שנתיים על ביצוע תקציבים שנתיים של האיגוד יוכנו בכל סוף שנת תקציב על ידי רואה חשבון של האיגוד הישראלי לעיתונות תקופתית יובאו לאישור יו"ר האיגוד והגזבר, שיביא אותו לאישור ועדת כספים וגזברות, הנהלת האיגוד, וועדת הביקורת לפני הבאתם לאישור האסיפה הכללית השנתית הרגילה שתתכנס בראשית כל שנה אזרחית.
 2. תקציב שנתי לאיגוד יוכן על ידי יו"ר האיגוד הגזבר ורואה החשבון ויובא לאישור וועדת כספים וגזברות ועדת ביקורת והנהלת האיגוד לפני הבאתם לאישור האסיפה הכללית השנתית של האיגוד או במועצת האיגוד. כקבוע בתקנון זה. בתקציב ישמר איזון תקציבי וכספי של העמותה ולא יכללו כל הוצאות בלא כיסוי מאוזן בהכנסות כקבוע בתקציב.

10. סניפים

 1. הנהלת האיגוד רשאית להקים סניפים ולקבוע את ארגונם ואת סדרי ניהול ענייניהם.
 2. הסניפים המקומיים יתנהלו על ידי רכזי סניפים שייבחרו על ידי הנהלת האיגוד מבין חברי ההנהלה ויהיו כפופים לה.
 3. על רכזי הסניפים להמציא להנהלת האיגוד פעם בכל שישה חודשים דו"ח על מהלך ה עבודה בסניפים
 4. הרשות בידי הנהלת האיגוד לחוות את דעתה בכל אשר לפעולת הסניפים, לאשר או לו לאשר את תקציביהם, וכן למנוע כל פעולה הנראית כמנוגדת לתקנות האיגוד ולמטרותיה.
 5. אין הסניפים רשאים לקבל חברים לאיגוד.

11. פירוק האיגוד

 1. החלטה על פירוק האיגוד תתקבל על ידי שני שלישים מכלל חברי האיגוד, שהוזמנו בכתב לאסיפה כללית מיוחדת לעניין זה (בהודעה מוקדמת של 3 שבועות).
 2. בהעדר מנין של שני שלישים תיקרא אסיפה כללית שניה לאחר שבועיים, שתהא חוקית בכל מספר משתתפים ורשאית להחליט על פירוק האיגוד, באסיפה זו תיבחר ועדה לפירוק האיגוד שתוסמך לטפל בכל העניינים הקשורים בכך.
 3. במקרה של פירוק לא יחולק רכוש האיגוד בין חבריו, אלא יועבר לידי מוסד ציבורי אחר, כמשמעותו בסעיף 9ג' לפקודת מס הכנסה, ורצוי למוסד שמטרותיו זהות או דומות לאלו של האיגוד.

12. רואה חשבון

לאיגוד הישראלי לעיתונות תקופתית יהיה רואה חשבון בשכר שיכין תקציב ודו"חות כספיים שנתיים עבור האיגוד. רואה חשבון ימונה על פי החלטת הנהלת האיגוד ויהיה כפוף להנהלה, לוועדת כספים וגזברות ליו"ר האיגוד ולגזבר האיגוד.

13. תוקף התקנון ושינויו

האיגוד רשאי לשנות ולתקן את התקנון על פי החלטות האסיפה הכללית, שנתקבלו ברוב קולות של הזכאים להצביע בה.

14. חוק תקנות ודיני העמותות

בכל מקום שבו תהיה הוראת חיקוק ודין שתסתור את תקנון האיגוד תקבע, תגבר ותועדף הוראת החיקוק או הדין המחייב, כפי שיהיה קבוע תקף ובתחולה חוקית בחיקוק או בדין המחייב, בזמן הרלוונטי של פירוש פרשנות ובחינת הוראות התקנון מול חוק חיקוק תקנות ודיני העמותות וכפי שהם מתחדשים מעת לעת על ידי חקיקות חוקים, התקנת תקנות ופסיקות תקדימיות מחייבות ועקרוניות של בית המשפט העליון במדינת ישראל. וכן הוראות מ מינהל מחייבות של מדינת ישראל.

15. פרסום התקנון

תקנון זה יתפרסם באתר האינטרנט של האיגוד וכן לפי קביעת העורך והמערכת ביומן השנה המוצא לאור מידי שנה על ידי האיגוד.

16. תוקף התקנון

נוסח תקנון זה, לאחר אישורו בכל הערכאות – מוסדות האיגוד ורשם העמותות יהיה התקנון היחיד שיחייב את האיגוד.

עוצב ונבנה ע"י יאלו עיצוב ובניית אתרים